Všeobecné smluvní podmínky a GDPR


Souhlasím s tím, a to jménem všech uvedených osob, aby spolek "Pro zážitek, z.s." zpracovával podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) uvedené osobní údaje, a to za účelem:

  • vedení dokumentace související s činností spolku
  • vedení adresářů klientů, členů a zaměstnanců
  • zpracování výkazů pro orgány veřejné moci
  • účetních a daňových operacích
  • zasílání obchodních sdělení

Pro zážitek, z.s. se zavazuje tyto údaje neposkytovat 3. osobám.

Souhlasím se zveřejňováním informací o mé dceři/mém synovi, včetně fotografií a video záznamů na propagačních materiálech - webové stránky, nástěnky, sociální sítě, novinové články apd.

Souhlasím s tím, aby můj syn/dcera byl/a ošetřen/a, v případě nutnosti, lékařem. Dle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách se nezletilému pacientovi poskytují zdravotní služby jen se souhlasem jeho zákonného zástupce.

V případě odstoupení od objednávky souhlasím s úhradou odstupného (označováno také jako stornopoplatky). Výše odstupného je stanoveno na osobu. V případě odstoupení od objednávky před akcí je výše odstupného 80% z ceny. Pojištění storna v případě onemocnění dítěte, úrazu, nebo jiného vážného důvodu není součástí ceny tábora.

Podmínky platné od 1. 1. 2024